Сложни философски теории, обяснени с прости форми (илюстрации)

Знаете ли какво отличава детеминизма от релативизма? А редукционизма от холизма?

Да, и ние се объркваме от толкова -изми и стоящите зад тях философски, етични и дори религиозни учения. Затова нямаме нищо против да прибегнем до помощта на графичния дизайнер Genis Carreras, автор на серия плакати, свеждащи сложните теории до прости форми.

Никак не се учудихме като разбрахме, че артистът се определя като:

„почитател на минимализма и швейцарския стил“.

Творчеството му може да следите на: Genis Carreras’ website | Shop | Behance | Instagram | Facebook

Сложни философски теории, обяснени с прости форми

Детерминизъм

Детерминизмът е философската теория, че всяко събитие, включително човешкото съзнание и действия, е причинно предопределено от непрекъсната поредица от по-ранни събития. Основно последствие от детерминистичната философия е, че свободната воля е илюзия.

Деизъм

Деизъм (на латински: deus – бог) e религиозно-философско учение, възникнало през XVII – XVIII в., което подобно на Аристотел признава съществуването на Бога и сътворението на света, но само като първопричина и отрича Неговото съществуване като личност (теизъм), както и Неговата намеса и контрол на събитията в природата и обществото.

Релативизъм

Релативизмът е система от схващания, обединени от позицията, че такива категории като знанието, морала и поведението са свързани и зависещи от нещо друго (например културата, историческия момент и езика). Според релативизма истината и моралът са относителни и трябва да се разглеждат само от гледна точка на историческия контекст и преобладаващите принципи и норми.

Дуализъм

Дуализъм е понятие, с което се обозначават философски или религиозни системи, които съдържат дихотомия между материя и дух или между добро и зло.

Холизъм

Английско реакционно и митическо учение, което разглежда всички явления като мистически цялости.

Редукционизъм

Редукционизмът (от латински: reductio) е или (a) подход за разбиране на природата на комплексни неща чрез редуцирането им на отношенията на техните части или на по-прости и по-фундаментални неща или (b) философската позиция, че комплексната система не е нищо повече от сума на общите си части и че описанието им може да се редуцира до описание на индивидуалните конституенти.

Реализъм

Реализъм е философско учение от средновековната схоластика, което приема, че общите понятия за нещата (универсалиите) съществуват реално, а не са само названия, т.е. не присъстват само в езика, както смята номинализма и не са само понятия в ума, както счита концептуализма.

Догма

Догма (от гръцки δόγμα, δόγματα – установявам, утвърждавам) е установената вяра и доктрина от религия, идеология или организация, неподлежаща на обсъждане или съмнение и приета за безусловна истина.

Хуманизъм

Хуманизмът е философско тълкувание на действителността, която е открила, че човешкото същество в своята същност е нещо, имащо огромна важност. Главната отправна точка на хуманистичните възгледи е идеята, че схващането за добро и зло трябва да лежи на индивидуалното и общественото благо, без да се изхожда от метафизични и трансцеденти аргументи.

Позитивизъм

Позитивизмът (на френски: positivisme, от латински positivus — даден, съществуващ) е направление в методологията на науката, което обявява емпиричните изследвания за единствен източник на истинското, действително знание, и което отрича познавателната ценност на философското изследване.

Утилитаризъм

Утилитаризъм (от латински utilitas – полза, удобство) е направление и категория в етиката, според която моралната стойност на дадено действие или поведение се определя основно от неговата полза. Според привържениците на утилитаризма всяка постъпка е морално оправдана тогава и само тогава, когато поражда поне толкова полза за всички засегнати от нея, колкото всяка алтернативна постъпка, която лицето може да извърши.

Скептицизъм

Скептицизъм е всяко отношение на съмнение спрямо дадено знание, факти или мнения/вярвания, които се представят като факти; както и към твърдения, които се приемат за даденост. Философският скептицизъм е цялостен подход, изискващ информацията от всякакъв вид да бъде добре подкрепена от доказателства.

Екзистенциализъм

Екзистенциализмът (от латински: existentia – съществувание, живот) може да се определи в най-общ и популярен смисъл като философия на съществуването. Доктрините на водещите философи екзистенциалисти възприемат човека като субект (а не като обект на изследването си), не само като мислещ субект, а по-скоро като действена, чувстваща, жива човешка личност.

Авторитаризъм

Авторитаризмът е форма на държавно управление, налагаща сериозни ограничения върху свободата на членовете на обществото и подчинение на една, често неизменна авторитарна структура, като понякога използва потиснически мерки върху населението, обикновено без да прави опит за спечелването на действително обществено съгласие, но налагайки управление чрез насилие или определена форма на пропаганда.

Илюстрации и допълнителна информация: Genis Carreras’ website | Shop | Behance | Instagram | Facebook

Подобен, будещ възхищение, проект:

16 психични заболявания, изобразени като къщи се борят със стигми

Повечето ни читатели намират статията за любопитна. А ти?
  • удивителна (10%)
  • вдъхновяваща (10%)
  • любопитна (40%)
  • забавна (10%)
  • гореща (10%)
  • щура (10%)
  • необикновена (10%)
  • плашеща (0%)
  • обезпокоителна (0%)
  • дразнеща (0%)

Подарете си вдъхновение

Най-интересните статии от изминалата седмица ви очакват! Всяка Неделя сутрин във Вашата пощенска кутия.

Запишете се за нашият имейл бюлетин тук